ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО В КИЄВІ | RZM.ORG.UA

РІПКИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО" +38 044 206 87 12

політех

 
 > завантажити файл <
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Перший проректор НТУУ «КПІ»

 

__________________ Якименко Ю.І.

 

« _____»   _____________   2016 р.

 

 

«КРЕАТОЛОГІЯ ТА ІННОВАТИКА»

 

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

 

підготовки                 докторів філософії                                          

 

спеціальності    _                         всіх спеціальностей                        

 

 

Ухвалено

 

Методичною радою НТУУ «КПІ»

 

Протокол від _____2016 р. № ___

 

Заст. голови Методичної ради

 

________________ Гожій С.П.

 

«____»_________________ 2016 р

 

 

 

Київ - 2016 р.

.


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

 

Професор, д.т.н., профессор Кузнєцов Юрій Миколайович

 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

 

Професор д.т.н., професор Шинкаренко Василь Федорович

 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

 

Доцент, к.т.н., доцент Литвин Олександр Валеріанович

 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

 

Доцент, к.т.н., доцент Чікін Сергій Вікторович

 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

 

Програму затверджено на засіданні кафедри

конструювання верстатів і машин

 

Протокол від «_01_»___червня__2016 року № __7_

 

Завідувач кафедри

 

_________  Струтинський В.Б.

(підпис)            (ініціали, прізвище)

 

«___»_______________2016 р.


 

Вступ  

Дисципліна «Креатологія та інноватика» відноситься  до категорії специфічних інтегрованих дисциплін , яка ґрунтується на симбіозі двох нових наукових напрямків, а саме на креатології – науки про теорію, методологію і практику творчості і на інноватиці – галузі знань про сутність інноваційної діяльності, її організації і управляння інноваційними процесами, що забезпечують трансформацію нових знань в затребувані суспільством новації як на комерційній основі (комерціалізація результатів науково-технічної і творчої діяльності), так і некомерційній, зокрема, в соціальній сфері.

Дисципліна «Креатологія та інноватика» містить чотири змістовні модулі:

1.     Креатологія і інтелектуальні технології інноваційного розвитку.

2.     Генетичне передбачення та інноваційний синтез складних технічних систем.

3.     Методи розв’язання творчих задач.

4.     Інноватика як управління інтелектуальним капіталом.

5.      

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – оволодіння сучасними методами розв’язання творчих задач, широкого кола пошукових задач на основі спільного використання системної технології генетичного передбачення і методології спрямованого синтезу для організації і управління інноваційними процесами і комерціалізації прав інтелектуальної власності.

В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні:

знати:- основні наукові уявлення креатології та інноватики;

- основи теорії еволюції і закони розвитку систем різного походження;

- методологічні основи науково- технічної творчості;

- сучасні методи пошуку нових технічних рішень і прийоми розв’язання творчих задач;

- ієрархію рівнів генетичної організації складних систем і Породжувальні періодичні системи;

- універсальні генетичні оператори синтезу;

- універсальний генетичний код структури і його полі функціональність;

- поняття інтелектуального капіталу, його складові та принципи управління ним;

 - особливості управління об’єктами права інтелектуальної власності (ОПІВ) на стадіях створення інноваційного продукту і інноваційної продукції та набуття правової охорони;

- особливості управління процесом використання та розпорядження правами на ОПІВ;

особливості управління захистом прав ОПІВ;

вміти:-на практиці в короткий термін виявити фізичні та технічні протиріччя і використовувати сучасні методи розв’язання творчих задач для подолання цих протиріч;

- прогнозувати і блокувати масиви нових рішень на рівні винаходів;

- розпізнавати генетичну інформацію і ідентифікувати генетичні коди за даним технічним об’єктом (ТО);

- використовувати універсальні генетичні оператори синтезу ТО різної структури;

- моделювати проблемні ситуації і техніко –економічні ситуації на базі системно- креативного підходу;

-           виявляти перспективи комерціалізації інноваційної розробки (продукту);

-              складати текст ліцензійного договору;

-           оформлювати документи на Державну реєстрацію договорів з передачі (відчуження) прав та надання дозволу на використання прав ОПІВ.

Змістовні модулі 1,3,4, дисципліни«Креатологія та інноватика» базуються на багаторічному досвіді кафедри конструювання верстатів та машин НТУУ «КПІ» викладання дисциплін «Основи наукових досліджень», «Інтелектуальна власність», «Основи технічної творчості», «Теорія технічних систем» та «Патентознавство та авторське право».

Теоретичну основу змістовного модуля 2 складають новітні результати фундаментальних досліджень в галузі структурної і генетичної електромеханіки, які вперше започатковано і отримано на кафедрі електромеханіки НТУУ «КПІ». Методологічний базис дисципліни безпосередньо пов'язаний з використанням теоретичних положень, генетичних моделей і методів спрямованого синтезу, які вивчаються в попередньому курсі «Моделювання електромеханічних систем». Теоретичні знання і практичні навички з дисципліни «Основи інноваційного синтезу електромеханічних систем» використовуються при виконання курсової роботи інноваційного спрямування з дисципліни «Спеціальні електричні машини», а також в практичній самостійній роботі інноваційного спрямування з дисципліни «Основи теорії структур електромеханічних систем», що вивчається за програмою підготовки ОКР «магістр»

 

2. Структура навчальної дисципліни

За дисципліною «Креатологія та інноватика»передбачено 120 год. (3 кредити ЄКТС) навчального часу, що розподіляється за видами занять наступним чином:

Форма

навчання

Семестр

Всього

Кредитів/годин

Розподіл навчального часу
за видами занять

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські
заняття

Лабораторні роботи

Контрольніроботи

СРС

Денна

-

4/120

54

34

-

-

-

32

залік

 

3. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.  «КРЕАТОЛОГІЯ і інтелектуальні технології інноваційного розвитку». Основні наукові уявлення креатології. Орієнтири креатології, Суть творчості. Системи функції активних знань. Сучасна методологія творчості – основний інструмент креатології. Моделі креатології і постулати теорії творчості. Поняття про системи. Антропогенні системи.  Сутність системного підходу. Опис технічної системи (ТС). Системи перетворень і технічний процес. Властивості і алгоритми оцінки технічних систем. Основи знань  про об’єкти і суб’єкти творчості і їх розвиток. Техносфера, еволюція, тенденції розвитку системи. Особлива роль базисних винаходів та відкриттів. Мислення та інтуїція. Творчі здібності і талант. Творчі якості, культура і стратегія творчого розвитку. Спеціалізовані системи знань і технології професійної креатології, ТРВЗ –провідна система креативних знань. Креатологія–науці і управлінню. Креатологія–інноваційним спеціальностям і видам діяльності.

 

Змістовний модуль 2: «Генетичне передбачення та інноваційний синтез складних технічних систем». Сучасні тенденції в технологіях, науці і освіті. Проблема наукового передбачення. Системність законів природи. Системність ТО. Генетична еволюція антропогенних систем. Місце і задачі людини в коеволюції природних і штучних систем. Проблеми і можливості використання когнітивного потенціалу людини.  Ієрархія рівнів генетичної організації складних систем. Породжувальні періодичні системи. Принципи інваріантності первинних елементів. Генетична інформація. Універсальний генетичний код структури  і його поліфунк-ціональність. Принцип збереження і механізми перенесення генетичної інформації в ТО.   Генетичні програми технічних об’єктів і  систем. Генетичне передбачення в науці і техніці. Необхідні умови для реалізації технології передбачення. Рівні і класи задач передбачення. Основи генетичного синтезу складних систем. Моделі спрямованого синтезу класів ТО за умов недостатньої вхідної  інформації. Постановка і розв’язання задач типу «відкриття нових видів та класів ТО».   Технічний об’єкт як носій генетичної інформації. Генетична пам'ять ТО і її розпізнавання. Генетичні каталоги, банки інновацій і напрями їх використання. Від еволюції, що спостерігається, до керованої еволюції. На шляху до гармонії технічних і гуманітарних дисциплін. Міждисциплінарний синтез знань.

 

Змістовний модуль 3: « Методи розв’язання творчих задач». Системні методи розв’язання творчих задач: морфологічний аналіз і синтез, «матриць відкриття», органічних понять, десятинних матриць пошуку. Асоціативні методи розв’язання творчих задач: фокальних об’єктів, гірлянд раптовостей і асоціацій, мозковий штурм. Алгоритмічні методи розв’язання творчих задач: алгоритм розв’язання винахідницьких задач (АРВЗ), вепольний аналіз, узагальнений евристичний (УЕМ). Спеціалізовані і комбіновані методи розв’язання творчих задач.

 

Змістовий модуль 4«Інноватика як управління інтелектуальним капіталом»

Інтелектуальний капітал, його складові та принципи управління ним. ОПІВ як складова інтелектуального капіталу. Управління ОПІВ на стадіях створення інноваційного продукту і інноваційної продукції та набуття правової охорони. Управління процесом використання та розпорядження правами на ОПІВ. Трансфер технологій. Управління захистом прав ОПІВ.

4. Рекомендована тематика практичних занять

 

За змістовним модулем 1 «Креатологія і інтелектуальні технології інноваційного розвитку».

Практичне заняття № 1.1.«Ієрархічний опис технічної системи (ТС)» (4 години)

Мета - скласти ієрархічний опис, прослідкувати еволюцію розвитку і рівні проектування ТС.

Послідовність виконання роботи;

1) отримати завдання від керівника і уточнити його відповідно до виданого варіанту;

2) стосовно конкретної моделі технічної системи накреслити її принципову схему;

3) виконати ієрархічний опис ТС (параметричний, морфологічний, функціональний, поведінка в дії), супроводжуючи його ескізами, блок-схемами, структурним зображенням, формулами і т.д.;

4) у відповідності з системним підходом виділити для заданого об'єкту надсистему, систему і підсистему (зобразити графічно);

5) виявити технічні і фізичні суперечності в ТС;

6) прослідкувати за одним або декількома основними показниками життя ТС з вказівкою всіх етапів і народження нової;

7) вказати, як виявляються закони матеріалістичної діалектики в законах статики, кінематики і динаміки ТС; викласти головні тенденції розвитку ТС в майбутньому;

8) показати у вигляді таблиці та малюнка склад і ієрархію проектування ТС по рівнях.

9) Творчі методи дизайну: Метод інверсії. Метод деконструкції. Метод аналогії. Метод емпатії. Метод фантазії. Метод мозкового штурму. метод комбінаторики.

10) Метод шести  капелюхів.

 

Практичне заняття № 1.2.«Генетична модель побудови і розвитку структури металорізального  верстата» (2 години)

Мета – побудувати модель на різних рівнях складності структури і генетичної інформації.

Послідовність виконання роботи:

1)                    отримати завдання від керівника і уточнити його;

2)                    обрати батьківську хромосому;

3)                    побудувати модель на рівнях генетичному, хромосомному, об’єктному, популяційному, видовому, системному, міжсистемному;

4)                    показати схеми ускладнення структури і записати у вигляді генетичних формул на різних рівнях.

 

Практичне заняття № 1.3.«Креативно-інноваційне моделювання управління підприємством» (2 години)

Мета – побудувати моделі бізнес-систем для підвищення ефективності діяльності підприємства.

Послідовність виконання роботи:

1)    по завданню керівника або самостійно вибрати підприємство для аналізу його діяльності;

2)    на моделях з використанням системно-креатичного підходу розробити рекомендації по підвищенню ефективності функціонування підприємства;

3)    скласти бізнес-план.

 

За змістовним модулем 2 «Генетичне передбачення та інноваційний синтез складних технічних систем»

з/п

Назва теми заняття та перелікосновнихпитань(перелікдидактичногозабезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)

1

2

2.1

Розпізнавання генетичної інформації і ідентифікація генетичних кодів за заданим технічним об’єктом.

дидактичне забезпечення –бібліотека структур-прототипів ЕМ;

літературні джерела[2];

завдання на СРС: розпізнати генетичну інформацію та ідентифікувати генетичний код за заданою структурою-прототипом.

2.2

Визначення генетичних програм на мікро- і макрорівнях.

дидактичне забезпечення – бібліотека структур-прототипів ЕМ;

літературні джерела[2];

завдання на СРС: визначити генетичні програми на мікро- та макрорівнях за заданою генетичною інформацією структури-прототипу.

2.3

Інноваційний синтез ЕМ-об’єктів з використанням закону гомологічних рядів.

дидактичне забезпечення – комплект задач;

літературні джерела [2];

завдання на СРС: здійснити інноваційний синтез в межах «ідеального гомологічного ряду» ЕМ-об’єктів за заданою структурою-прототипом з використанням одного з методів: вивертання фігури навиворіт; просторових деформацій; горизонтального перенесення генетичної інформації.

2.4

Інноваційний синтез гібридних ЕМПЕ.

дидактичне забезпечення – комплект задач;

літературні джерела [2];

завдання на СРС: синтезувати гібридні структури ЕМПЕ в межах заданого роду.

За змістовним модулем 3 «Методи розв’язання творчих задач»

 

Практичне заняття № 3.1.«Морфологічний аналіз» (4 години)

Мета – формуваннявмінь щодо аналізу варіантів  виконання ТС методом морфологічного аналізу і вибір найбільш оптимального варіанту з трьох-п'яти запропонованих рішень редуктора за заданим показнику якості.

План заняття:

1) вивчити історію створення, суть і область застосування методу; 2) сформулювати і вивчити основні положення методу, його етапи; 3) проаналізувати детально особливість кожного етапу методу;

 4) за завданням викладача виконати морфологічний аналіз і синтез ТС;

5) скласти морфологічну модель (таблицю і матрицю) і підрахувати загальне число рішень;

6)перерахувати три-десять відомих рішень, що зберігаються в морфологічній моделі, і методом парних порівнянь вибрати кращий;

7) запропонувати за складеною морфологічною моделлю два-три варіанти конструктивних рішень з їх морфологічними формулами, що забезпечують рішення поставленої інженерної задачі;

8) запропонувати один-два нетрадиційних перспективних варіанти ТС і довести їх здійсненність;

9) вибрати один з найцікавіших нових варіантів для подальшого оформлення заявки на винахід або корисну модель;

10) оформити звіт з роботи.

Практичне заняття № 3.2.«Метод фокальних об’єктів» (2 години)

Мета - виконати аналіз і варіантів нових варіантів заданого об’єкту методом фокальних об’єктів і синтезувати нові технічні рішення, вибравши кращий варіант за заданим критерієм (показником) якості, запропонувавши структуру і схему для його реалізації.

План заняття:

1. Ознайомлення з завданням - вибір фокального об’єкта.

2. Вибір трьох-чотирьох випадкових об’єктів (їх беруть навмання із словника, книги, технічного журналу т.д.).

3.     Складання списків ознак випадково вибраних об’єктів.

4.   Генерування ідей шляхом приєднання до фокального об’єкта ознак випадкових об’єктів.

5.     Розвиток отриманих сполучень шляхом вільних асоціацій.

6.     Оцінка отриманих ідей і відбір корисних рішень (доцільно доручити оцінку експерту, або групі експертів, а потім разом відібрати потрібні рішення).

 

Практичнезаняття № 3.3.«Вепольний аналіз» (4 години)

Мета – формуваннявмінь щодо вирішення задач на основівепольногоаналізуз використанням3-хбазовихпонять – речовина, середовище та поле.

План заняття:

1. Сформулювати для даної ТС поняття речовини, середовища та поля як форм взаємодії речовин, еквівалент енергетичного обміну, що характеризується відсутністю маси, видом енергії та інтенсивністю енергетичного обміну (істинні та умовні поля).

2. Скласти і записати структуру системи в порядку проходження через неї енергії.

 3. Змінюючи реполі, запропонувати нове рішення.

 

Практичне заняття № 3.4.«Розв’язання творчої задачі за допомогою інформаційних фондів ТВРЗ і використання ПЕОМ» (2 години)

Мета – формуваннявмінь щодо вирішення задач на основі інформаційних фондів ТРВЗ, наприклад АРВЗ-71, що містить наступні стадії та кроки.

План заняття:

1. Вибірзадачі.

2. Уточнення умов задачі.

3. Аналітичнастадія.

4. Попередняоцінказнайденихідей.

5. Оперативна стадія.

6. Синтетична стадія.

 

Практичне заняття №3.5. «Диференціонально-морфологічний синтез затискних патронів»

Мета - за допомогою диференціально-морфологічного методу виконати аналіз варіантів і оптимальний синтез цангового затискного патрона для прутка, штучної заготовки, інструмента за заданим показником якості).

План заняття:

Характеристики об'єкту закріплення: пруток або труба (калібрований, гарячекатаний, декількох номіналів діаметру, профільний); штучна заготовка (лита, точена зверху, отримана штампуванням, тонкостінна); ріжучий інструмент (з циліндричним хвостовиком, з конічним хвостовиком).

Дія вихідної сили затиску деталі: зовні або зсередини.

 

За змістовним модулем 4 «ІННОВАТИКА ЯК УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ» (виконувати в наступній послідовності)

Практичне заняття № 4.1.«Особливості проведення технологічного аудиту підприємства» (2 години)

Мета – формуваннявмінь щодо виявлення перспектив комерціалізації інноваційної розробки (продукту).

 План заняття:

1.     Ознайомлення з ситуацією;

2.     Анкетування;

3.     Аналіз ризиків та аналіз конкурентів;

4.     Оцінка економічної ефективності;

5.     Презентація результатів.

 

Практичнезаняття № 4.2.Тренінг «Підписання ліцензійного договору на передачу/придбання технології» (2 години).

Мета – формування вмінь щодо ведення переговорів з підписання ліцензійного договору на передачу/придбання технології.

План заняття:

1.     Ознайомлення з ситуацією;

2.     Постатейне обговорення та узгодження змісту розділів і статей договору;

3.                     Презентація та аналіз помилок.

 

Практичне заняття № 4.3.«Державна реєстрація передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності» (2 години)

Мета – формування вмінь щодо оформлення документів для державної реєстрації договорів з передачі (відчуження) прав та надання дозволу на використання прав ОПІВ

План заняття:

1.                     Заповнення заяви щодо державної реєстрації договору з передачі (відчуження) прав на ОПІВ та документу про сплату збору;

2.                     Заповнення заяви щодо державної реєстрації договору з наданнядозволу на використання прав на ОПІВ та документу про сплату збору.

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література

1.                       Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник. – К.: «Інт. інтел. влас. і права», 2008. – 248 с.

2.                       Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 428 с. (першевидання), 2009. – 446 с. (друге видання).

3.              Кузнєцов Ю. М. Теорія розв’язання творчих задач: Навч. посіб. – К.: ТОВ „ЗМОК”, ПП „ГНОЗІС”, 2003. – 294 с.

4.              Кузнєцов Ю.М., Новосьолов Ю.К., Луців І.В.Теорія технічних систем: Підручник.- Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011.-252 с.

5.              Кузнєцов Ю.Н., Хамуйела Ж.А.Герра, Хамуйела Т.О. Морфологический синтез станков и ихмеханизмов: Монография.- К.: ООО «ГНОЗИС», 2012.-416 с.

6.                       Меняйло Л.А. Передача прав наоб’єктиінтелектуальноївласності: Конспект лекцій. – К.: ЗАТ “Інститутінтелектуальноївласності і права”, 2000. – 168 с.

7.                     Пигоров Г.С., Козинец В.П., Махмудов А.Г. и др. Креатологияинтеллектуальные технологии инновационного развития. Учебник для вузов.- Днепропетровск:пороги, 2003. -502 с.

8.              Половинкин А. И. Основы инженерного творчества: Учеб.пособ. для студентов вузов. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.

9.              Савченко Д.Н. Кретология. Методологическиеоснования и моделибогопознания и научноезнание. Т.1, М.: ВИНИТИ РАН, 2009.-246 с.

10.          Структурне передбачення і спрямований синтез нових різновидів електричних машин.: метод. рекомендації  до викон. курсової роботи інноваційного спрямування для студ. напряму підготов. 6.050702 «Електромеханіка» / Уклад.: В.Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська, В.В. Котлярова.- К.: НТУУ «КПІ», 2013.- 128 с.

11.          Термінологічний словник з генетичної електромеханіки. [Електронний ресурс]: термінологічний словник до циклу дисциплін інноваційного спрямування для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Уклад.: В.Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська.- К.: НТУУ «КПІ», 2014.- 78 с.

12.                   Цибульов П.М.Управління інтелектуальною власністю: Підручник. – К.: «Інт. інтел. влас. і права», 2009. – 309 с.

13.                   Цыбульов П.М. Маркетинг интеллектуальнойсобственности: Учеб. пособие. – К.: ЗАТ “Інститут інтелектуальної власності і права”, 2004. – 184 с.

14.          Шинкаренко В.Ф. Основи теорії еволюції електромеханічних систем. – К.: Наук. думка, 2002. – 228 с.

15.          Шинкаренко В.Ф., Августинович А.А. Генетична класифікація первинних джерел електромагнітного поля. Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2008.

16.          Шинкаренко В.Ф., Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е. Моделирование и инновационный синтез полифункциональных электромеханических преобразователей энергии. – Алчевск: ДонГТУ, 2012. – 261 с.

17.          Юшин В.П. Руководство по інтенсивному развитиюорганизаторских спосібностей руководителей. – Луцк: МП «Заря», 1998. – 256 с.

 

Нормативніакти (кодекси, закони)

1.     Цивільний кодекс України.

2.     Господарський кодекс України.

3.     Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.93 р. №3792-ХІІ зізмінами.

4.     Закон України «Про охорону прав на винаходи і кориснімоделі» від 15.12.93р. № 3687-ХІІ зізмінами.

5.     Закон України «Про охорону прав на промисловізразки» від 15.12.93р. №3688-ХІІ зізмінами.

6.     Закон України «Про охорону прав на знаки длятоварів і послуг» від 15.12.93р. №3689-ХІІ зізмінами.

7.     Закон України «Про охорону прав на сортирослин» від 21.04.93р. №3116-ХІІ .зізмінами

 

Додатковалітература:

1.  Балашов Е.П. Эволюционный синтез систем. – М: Радио и связь, 1985. – 328 с.

2.  Балашов О.Б. Гармония саморазвития в природе и обществе: подобие и аналоги. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 344 с.

3.  Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. Конспект лекцій. – К, ІІВП, 2004. – 296 с.

4.  Ганс Селье. От мечты к открытию: Как стать ученым. – М.: Прогресс, 1987. – 368 с.

5.  Закгейм А.Ю. Системность – симметрия – эволюция в физике, химии, биологии: Учебное пособие.- М.: ЛИБРОКОМ, 2012. – 208 с.

6.  Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Технологическое предвидение. – Киев: Политехника, 2005. – 156 с.

7.   Інтелектуальнавласність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: ВидавничийДім "Ін Юре", 1999.

8.   КамілІдріс Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання. – ВОІВ, 2006. – 370 с.

9.   Князева Е.Н., Кудрюмов С.П. Законыэволюции и самоорганизациисложных систем. – М.: Наука, 1994. – 236 с.

10.                 Косіюк М. М., Черменський Г. П. Основи науково-технічної творчості: Навчальний посібник. – Хмельницький: Поділля. – 1998. – 451 с.

11.     Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: монографія. – К.: ВидавничийДім "Ін Юре", 1994. – 448 с.

12.   Кузнецов Ю. М., Луців І. В., Дубиняк С. А. Теорія технічних систем: Навч. посіб. ) Під ред. Ю. М. Кузнецова: К.–Тернопіль, 1998. – 310 с.

13.   Кузнєцов Ю. М., Скляров Р. А. Прогнозування розвитку технічних систем: Навч. посіб. – К.: ТОВ „ЗМОК”, ПП „ ГНОЗІС”, 2004. – 323 с.

14.            МушикЭ .,Мюле П. Методы принятия технических решений: Пер. с нем.М,: Мир,1990. -208 с.

15. Охорона інтелектуальної власності в Україні / Довгий С.О., Жаров В.О., Зайчук В.О. та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

16. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За заг. ред. О.Д.Святоцького, В.Л.Петрова. – К.: ВидавничийДім "Ін Юре", 1999. – 400 с.

17. Тринг М., Лейтуэнт Э. Как изобретать? Пер. с англ. А.С.Доброславского.  –М.: Мир, 1980. -272 с.

18. Урманцев Ю.А. Эволюционика, или общая теория развития систем природы, общества и мышления. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 240 с.

19.                 Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управлінняінтелектуальноювласністю / За ред. П.М.Цибульова: монографія. – К.: "К.І.С.", 2005. – 448 с.

 

 

 

 

 

Розробники програми:

 

 

 

 

доктор техн. наук, професор                                                 Кузнєцов Ю.М.

доктор техн. наук, професор                                                   Шинкаренко В.Ф.

канд. техн. наук, доцент                                                        ЛитвинО.В.

канд. техн. наук, доцент                                                        Чікін С.В.

  • ЗАКОНОДАВСТВО UA

    • Підключення та супровід професійних інформаційних систем із законодавства


  • IT СЕРВІС

  • ХОСТИНГ + ДОМЕНИ


    •  

  • С А Й Т И - Р А Й О Н У